Սրբուհի Տյուսաբ

More

Խոհանոցի առաքինի տիրակալները. հայացք դեպի անցյալ

  • 30/08/2011

ՀՀ Սահմանադրության 14.1 հոդվածն ամրագրում է, որ բոլոր մարդիկ հավասար են օրենքի առջև: Ցանկացած խտրականություն կախված սեռից, ռասայից, մաշկի գույնից, էթնիկական կամ սոցիալական ծագումից, գենետիկական հատկանիշներից,  լեզվից,...